Movestic Försiktig

Movestic Försiktig är en fondandelsfond med övergripande finansiell målsättning att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga riskjusterade avkastning och värdetillväxt med hänsyn till fondens risknivå.

Placeringsinriktning

Movestic Försiktig placerar sina medel i fondandelar samt överlåtbara värdepapper i hela världen utan geografisk eller branschspecifik begränsning. Fondens förvaltare beaktar makroekonomiska förhållanden, förvaltningsresultat och kostnadseffektivitet vid val av underliggande positioner vilket innebär en kombination av aktiva och passiva fonder. 

Placeringsfokus

Placeringar sker i ett antal fonder, såväl aktie-, ränte- som alternativa fonder men även i andra finansiella instrument. I normala fall består fonden av 30 % aktier och 70 % räntor. Fonden är aktivt förvaltad och fördelningen mellan tillgångar, marknader och regioner kan ändras över tiden. Derivatinstrument kan användas för att uppnå placeringsmålen och effektivisera förvaltningen av fonden.

Avkastningsmål

Att på lång sikt överträffa sitt jämförelseindex till likvärdig eller lägre risk över en femårsperiod (30 % MSCI ACWI Net TR, 70 % OMRX All bond)

Risknivå

2-5% mätt i standardavvikelse*

Förvaltningsavgift

1,55%

Dokument

Faktablad Movestic Försiktig
Fondbestämmelser Movestic Försiktig
Informationsbroschyr
Hållbarhetsinformation

Halvårsrapport

 

*Standardavvikelse mäter hur mycket fondens avkastning har avvikit från medelavkastningen i snitt. En högre standardavvikelse betyder att fondens värdesvängningar har varit stora. Standardavvikelsen som visas anges på årsbasis baserat på månatliga avkastningar. Den mäts i procentenheter. Högre standardavvikelse innebär hög risk. Låg standardavvikelse innebär låg risk.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Kapital som placeras i fonder kan såväl öka som minska i värde och det finns ingen garanti att få tillbaka hela det insatta kapitalet.