Legal information

Information om ersättningssystem

I Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) som rör ersättningssystem i bland annat värdepappersbolag framgår generella bestämmelser som reglerar ersättningar. Av föreskrifterna framgår att företag på sin webbplats ska förklara hur det uppfyller kraven i föreskrifterna. Information om ersättningspolicy och ersättningssystem.

 

Bästa utförande av order

När Movestic utför en kunds order ska alla rimliga åtgärder vidtas för att uppnå bästa möjliga resultat med avseende på pris, kostnad, snabbhet, sannolikhet för utförande och avveckling, storlek och art samt andra för utförandet väsentliga förhållanden. I Movestics Instruktion för bästa möjliga resultat beskrivs de tillvägagångssätt som bolaget följer vid utförande, mottagande och vidarebefordran av order samt vid utförandet av diskretionära förvaltningsuppdrag.

 

Principerna för aktieägarengagemang

Här kan ni läsa om hur vi på Movestic Kapitalförvaltning inkluderar och företräder andelsägare i vår investeringsprocess. Principer för aktieägarengagemang

Mer om hur Movestic Kapitalförvaltning har agerat under 2020 hittar ni här, Aktieägarengagemang 2020

 

Klagomålshantering
Hantering av klagomål
Läs Movestic kapitalförvaltning klagomålshantering

Kontakt

Kontakta din försäkringsförmedlare eller kontakta Movestic Liv & Pension om du vill spara i våra fonder eller ett av våra fondpaket. Har du några klagomål, finner du mer information här

Movestic Kapitalförvaltning

Mail: order@movestickapital.se 
Telefon: 08 - 120 392 00

 

 

Read about us in english

Om Movestic Kapitalförvaltning

Vi är Movestic-gruppens egna fondbolag med ansvar för förvaltningen av ett antal fondprodukter som är specialanpassade för sparande till pension. 

Vi är ett dotterbolag till Movestic Livförsäkring AB som ägs av Chesnara, ett brittiskt bolag, noterat på London Stock Exchange. Mer information om Chesnara får du på chesnara.co.uk

Organisationsnummer: 556760-8780